A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában működő Mozgássérült Emberek Integrált Intézménye Budapest (korábbi nevén Mozgássérültek Állami Intézete, MÁI) célja a mozgássérült emberek rehabilitációja és társadalmi integrációjának elősegítése. Az intézmény komplex rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt kliensei számára. Ennek során figyelembe veszi az egyén szükségleteit és igényeit, emellett mind a rehabilitációs program kialakításában, mind annak megvalósításában a klienssel való szoros együttműködésre épít.

Az intézmény Budapest II. kerületében a Marczibányi tér 3. szám alatt található. Az intézmény mind tömegközlekedéssel, mind gépkocsival jól megközelíthető, környezetében az akadálymentes közlekedés feltételei az utóbbi években javultak, így számos közigazgatási, egészségügyi, szociális és művelődési szolgáltatás mozgássérült emberek számára is elérhetővé vált.

Többféle ellátási formát biztosít mozgássérült emberek számára: 

    Rehabilitációs bentlakásos ellátást biztosít a rehabilitációra alkalmas mozgássérült személyek részére;
    A súlyos fokban mozgássérült emberek számára határozatlan idejű ápoló-gondozó (tartós) intézményi ellátást nyújt.
    Az önálló életre való felkészítés érdekében 2 átmeneti otthont (fogyatékos személyek gondozóháza) működtet 

A rehabilitációs bentlakásos ellátás keretében a rehabilitációs idő, egyúttal a bentlakásos elhelyezés időtartama legfeljebb 3 év, amely egy alkalommal 2 évvel meghosszabbítható. Annak érdekében, hogy a szolgáltatást igénybe vevő mozgássérült ember a rehabilitáció ideje alatt ne szakadjon el a külvilágtól, mozduljon ki a bentlakásos elhelyezéssel együtt járó védett környezetből, az intézmény klienseit évente legfeljebb 3 hónapra rehabilitációs szabadságra küldi.

A bentlakásos elhelyezés formájában nyújtott szolgáltatások a lakók fizikai állapotának javítására, önállóságának fejlesztésére, oktatásának, szakképzésének, munkába állásának elősegítésére irányulnak. A különböző szolgáltatások a minél nagyobb fokú önállóság elérését szolgálják.

Szolgáltatásainkat azon 14. életévét már betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért mozgássérült emberek vehetik igénybe, akiknek társadalmi re/integrációja érdekében rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére van szükségük, de arra lakóhelyük, illetve a helyi szolgáltatási rendszer adottságai miatt nincs módjuk. Ennek megfelelően fiatalabb és idősebb, súlyosan sérült és teljesen önellátó, veleszületett és későbbi életkorban szerzett sérüléssel rendelkező klienseknek egyaránt nyújtunk szolgáltatásokat. Az intézménybe való jelentkezésről, annak menetéről és feltételeiről bővebb információt a Jelentkezés menüpont alatt olvashat.

Az intézmény 95 fő mozgássérült ember számára tud bentlakásos elhelyezés mellett rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtani. Klienseink elhelyezése 3-5 ágyas szobákban történik. Az intézményben élő kliensek számára munkatársaink személyi segítést biztosítanak.

A rehabilitációs elhelyezés tartalmára vonatkozóan klienseivel Megállapodást köt. A megállapodás tervezetét a felvételt nyert jelentkező a beköltözést megelőzően megismerheti.

A rehabilitációs folyamat egyénre szabottan, a működő képességeket és nehézségeket egyaránt feltáró, célokat és feladatokat rögzítő, a kliensek által is elfogadott egyéni fejlesztési terv, egyéni rehabilitációs program alapján történik.

A súlyos fokban mozgássérült emberek számára nyújtott határozatlan idejű ápoló-gondozó (tartós) intézményi ellátás férőhely-száma 22 fő. Teljes körű ellátást nyújt, és az egyéni gondozási szükségleteknek megfelelően biztosítja a személyi segítést. A kliensek elhelyezése 1-2 ágyas szobákban történik. 

A szolgáltatásnyújtások jogszabályi kereteit a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint annak végrehajtási rendeletei biztosítják. 

Az intézmény szolgáltatásai:

Rehabilitációs szolgáltatások:

Mozgásterápia (állapot fenntartás, mozgásállapot javítása, önállóság fejlesztése, segédeszközök beszerzésében való tanácsadás)
Szociális szolgáltatás (egyéni szociális munka – szociális önállóság fejlesztése, képessé tevés, érdekképviselet, életvezetési tanácsadás; közösségi szabadidős programok szervezése)
Pszichológiai, mentálhigiénés szolgáltatás (egyéni és csoportos pszichológiai segítségnyújtás, tanácsadás)
Pedagógiai, fejlesztő pedagógiai szolgáltatás (egyéni szükségleteknek megfelelő részképesség-fejlesztés, képzések szervezése, képzéshez való hozzájutás segítése)
Foglalkozási rehabilitáció (munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása munkaadók valamint megváltozott munkaképességű munkakeresők számára, amely magában foglalja a segítségnyújtást munkára való felkészítésben, munkakeresésben, munkakipróbálásban, munkába helyezést követő mentorálásban)
Személyi segítés (mindennapi ápolási, gondozási szükségletek ellátásában való segítségnyújtás, önellátási, önkiszolgálási képességek fejlesztése)
Egészségügyi szolgáltatások (háziorvos, ortopéd orvos, pszichiáter / neurológus meghatározott rendelési időben) 

Lakhatással összefüggő szolgáltatások:

Szállásbiztosítás
Fűtés, világítás, melegvíz
Takarítás, illetve takarítás és mosás lehetőségének biztosítása
Férőhely biztosítás több ágyas szobában, előzetes egyeztetés után a szobabeosztás változhat
Napi háromszori étkeztetés
A szolgáltatást igénybe vevő személy vagyontárgyainak (ékszer, értékpapír…), megőrzése külön kérésre

A fenti szolgáltatásokat az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házrendben foglalt szabályok szerint nyújtja.

Az intézmény fenntartója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SzGyF).

Az Intézmény működéséhez és a jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumokat az "Intézmény-ről" főmenü Közérdekű adatok menüpont Alap dokumentumok linkben találja meg.

Az ápoló-gondozó otthon és a rehabilitációs bentlakó otthonba kerülésnek fontos feltétele, hogy legyen szabad férőhely az intézményben. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően várólistát működtet, férőhely hiányában várólistára vesszük a jelentkezőket.

 Az intézmény működését befolyásoló jogszabályok:

    A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.
    A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rend.
    1/2000 (III. 27.) SzCsM utasítás a Szociális és Családügyi Minisztérium által fenntartott szociális intézmények működéséről
    A szociális intézmény működésének engedélyezéséről szóló 188/1999 (XII. 16.) Korm. rend.
    A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI. 24.) SzCsM rend.
    A fogyatékos személyek otthonában élő és rehabilitációs intézményekben elhelyezett személyek felülvizsgálatáról szóló 11/2000 (X. 18.) SzCsM rend.
    A Közalkalmazott jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv.
    A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Tv.
    2012. évi I. törvény a Munkatörvénykönyvéről
    A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv.
    A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. Tv.
    3/2006.(V.17.) ICSSZM rendelet a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről,
    112/2006. (V.12.) Kormány rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatás támogatásáról.

Weboldalunkon sütiket használunk

A merek.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.