Rehabilitációs ellátás


Szolgáltatási elemek a rehabilitációs ellátás során:

  • gondozás (étkeztetés, lakhatás, egészségügyi ellátás, ruházat és textília biztosítása, mosás):

étkeztetés: napi ötszöri étkezés (napi legalább 1 meleg élelem), orvosi javaslat alapján – dietetikus bevonása mellett - diétás étkezés biztosítása, ételallergiák figyelembe vétele, ez alól a dió-és mogyorófélék képeznek kivételt, ez utóbbit intézményünk nem tudja biztosítani

lakhatás: rehabilitációs ellátás idejére 1-4ágyas szobákban biztosított, továbbá hangsúlyt fektet a rehabilitációs elhelyezés lejárta után történő lakhatási lehetőségek felkutatására.

egészségügyi ellátás: egészségmegőrzését szolgáló felvilágosítást, szűrővizsgálatok megszervezését, rendszeres orvosi ellátást (belgyógyász, ortopédus, urológus, pszichiáter szakrendeléssel) nyújt az intézmény. A biztonságos ellátás érdekében nővérhívó rendszert működtetünk. Intézményünk biztosítja az alap gyógyszerkészletet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet  52.§-a (4) bek. szerint.

ruházat és textília biztosítása:Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, intézményünk biztosítja az évszakoknak megfelelő ruházatot. Az ágyneműk mosatása, fertőtlenítése szerződött céggel történik; mosási lehetőséget biztosít az intézmény

  • gyógypedagógiai segítségnyújtás: A Fejlesztő csoport munkatársai fél évre előre tervezett heti lebontású foglalkozási rendben egyéni, páros, kis-, és nagy csoportos formában tartják foglalkozásaikat. A mozgásterápiai egyéni és páros foglalkozásokat hetente minimum egy alkalommal biztosítjuk ellátottjaink számára, s emellett vehetik igénybe a csoportos foglalkozásokat, illetve a valamilyen oknál fogva csoportba nem beosztható esetekben a minimum heti két egyéni foglalkozást vehetik igénybe. A részképesség-fejlesztésre szoruló ellátottjaink emellett szintén vagy heti minimum egy alkalommal egyéni fejlesztésben részesülnek és valamelyik csoportos foglalkozást látogatják, vagy heti két egyéni foglalkozást biztosítunk számukra. Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskola képzéseiben részt vevő ellátottak részképesség fejlesztését a tanítási kereteken belül az iskola nyújtja, a MEREK mozgásterápia során aktív- és passzív átmozgatás történik ülő- és fekvő helyzetben. Munkatársaink hangsúlyt fektetnek a manipuláció, egyensúly, erőnlét, lazítás továbbá önellátási tevékenységek fejlesztésére. Kiemelten foglalkoznak a mozgássérült emberek közlekedésének fejlesztésével (terápiás járás, házon belüli- és utcai közlekedés, valamint közösségi közlekedési eszközök használata), másodlagos problémák kialakulásának megakadályozásával. Adaptált sportfoglalkozásokat szerveznek (floorball, kosárlabda); segítik a segédeszközök felíratását, betanítják az eszközhasználatot. Mindemellett gyógymasszázst biztosít a Fejlesztő csoport. Fejlesztő pedagógus munkatársak kompenzációs technikák elsajátíttatásával, tanulástechnikai módszerekkel támogatják az ellátottak tanulmányokban, foglalkoztatásban, közlekedésben való fejlődését.
  • pedagógiai segítségnyújtás: Valamely nevelési- oktatási intézmény nappali rendszerű képzésében részt vevő ellátottjaink esetében a tanulmányok sikeres elvégzésének támogatása érdekében a tanuláshoz szükséges kognitív és kommunikációs képességek, kompetenciák megerősítése, valamint a célirányos tanulószoba jellegű tanulástámogatás a szolgáltatás célja. A szolgáltatás során intézményünk szakemberei biztosítják az ellátottak életkori sajátosságaikhoz mérten az igény szerinti ellátási formát naponta, heti rendszerességgel vagy alkalomszerűen (korrepetálás, képző intézmény keresése, pályaorientációs vizsgálat, erkölcsi- és esztétikai nevelés, a társas kapcsolatok fejlesztésének támogatása, pozitív énkép alakítása).
  • intézményi foglalkoztatás: Biztosítjuk a felkészülési lehetőséget a külső védett, illetve nyílt munkaerő-piaci munkavállaláshoz. A komplex rehabilitációs folyamat szerves része a foglalkozási rehabilitáció, amelynek keretében az intézmény foglalkozási rehabilitációs csoportja egyfelől munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújt az ellátottak számára, másfelől az intézményi foglalkoztatás keretében védett munkavégzési lehetőséget biztosít azon ellátottaknak, akiknek ez sikeres munkaerő-piaci integrációja érdekében szükséges.

A fejlesztő foglalkoztatási szakmai program felépítése olyan tevékenységeket tartalmaz, melyek értelmes, értéket teremtő, és ellátotti körünk számára adaptált munkavégzési lehetőséget biztosítanak.

Az intézmény ellátottjai többek között számítógép kezelő, rendszergazda, multimédia-fejlesztő, adatrögzítő képzéseken vehetnek részt az intézménnyel egy épületben lévő ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakiskolában. Ezeken a képzéseken végzett olyan ellátottak számára, akiknek a szakértői bizottság fejlesztő foglalkoztatást javasol, a digitalizáló műhely a foglalkozási rehabilitáció színtereként foglalkoztatni tudja.

Szocioterápiás foglalkoztatás során papíripari, kreatív alkotó tevékenységet végezhetnek ellátottjaink.

Intézményünkben működik mentori szolgálat, azaz tanácsadói szolgálat.

A mentor feladata a nyílt, illetve a védett munkaerő piacon az ellátottjaink számára alkalmas munkahelyek, állások felkutatása, kapcsolatok kiépítése. Segíti a munkahelyre való beilleszkedést. Az ellátott bevonásával tanácsolja a befogadó munkahelyet, az adott mozgássérült ellátott fogadásához szükséges feltételek, környezet megteremtésében. Szükség szerint felkészíti az ellátottat a munkakör  ellátására (Pl.: a munkába járás feltételeinek kialakításában, útvonal megtanulásában támogatja, a felkészülési időszakban támogatja az épületben való tájékozódást, szervezeti felépítésben történő eligazodást, szakmai anyagok megismerését). A későbbiekben tanácsadóként segíti a munkatársakkal való kapcsolat kialakítását, konfliktusok kezelését, önérvényesítést.

Kertészetünkben azok az ellátottak dolgoznak, akik mozgásukban kevésbé korlátozottak. Munkájuk munkavégzés közbeni tanulással (on the job training – OJT) egészül ki, ami különösen fontos azok számára, akik nem rendelkeznek parkgondozó végzettséggel.

  • készségfejlesztés: szakmai csoport részvételével azon ellátottjaink részére, akik képzésben nem vesznek részt, valamint a foglalkoztatásba valamilyen oknál fogva nem tudnak bekapcsolódni. Számukra szocioterápiás foglalkoztatás részeként heti rendszerességgel csoportos foglalkozásokat biztosítunk., önálló életre felkészítő program keretében. A program része a gépírás tanulása, hivatali ügyintézés, személyi higiénia, ünnepek, háztartási ismeretek, érdekérvényesítés, SMART (specifikus- mérhető- elérhető- reális- időben meghatározott) célkitűzések, jövőkép tervezése, akadálymentesség).
  • tanácsadás, egyéni/csoportos terápia: A terápiás szakemberek célja, hogy tevékenységükkel elősegítsék a mozgássérült emberek eredményes rehabilitációját, társadalmi integrációját. Feladatuk a komplex rehabilitáció keretein belül mentálhigiénés és pszichés támogatás nyújtása az intézménybe felvételt nyert ellátottak számára. A terápiás munka alapja az ellátottakkal történő rendszeres találkozás, amely az intézményben egyéni és csoportos keretek között zajlik. Tevékenységének központi célja a rehabilitációt hátráltató lélektani tényezők feltárása és azok különböző módszerekkel történő átdolgozása, személyes erőforrások megvilágítása, kiépítése. Segíti az ellátottat önismeretében, családi leválásában, önrendelkezésének kialakításában, re-integrációjában mind a munkaerőpiacra, mind az újonnan kialakult állapotának feldolgozásában szerzett mozgássérülésének okán. 

Állandó csoportok:

-Beilleszkedési csoport: A csoport az újonnan intézménybe felvételt nyert ellátottak mielőbbi alkalmazkodását, és a rehabilitációs folyamatba való hatékony bekapcsolódását szolgálja.

-„Leporelló”csoport: Célcsoportja a szerzett mozgássérüléssel élő ellátottak. A csoport célja egymás megsegítése a megváltozott mozgásállapot feldolgozásában.

  • esetkezelés: Az egyéni esetkezelés legfőbb célja mozgássérült ellátottjaink társadalmi re/integrációjának elősegítése, támogatása a szociális kompetenciák és a kapcsolati háló fejlesztése, erősítése révén. Szolgáltatásainkkal azt kívánjuk elérni, hogy az azokat igénybe vevő emberek egyéni készségeikhez mérten, azok fejlesztése és megerősítése által, - intézményi, és/vagy természetes támogató környezetük bevonásával - képessé váljanak a társadalomban való aktív részvételre, érdekeik megfelelő érvényesítésére, konfliktusaik és problémáik helyes kezelésére, ügyeik minél önállóbb intézésére, önálló és önrendelkező élet kialakítására. Tevékenységeink végig követik az ellátottak útját az előgondozástól, az intézményben eltöltött időszakon keresztül, egészen az utógondozásig. A szociális munkatársak igény szerint, de legalább hetente egyszer találkoznak az ellátottakkal, és egyéni esetkezelő munkát végeznek.
  • szállítás Intézményünk biztosítja ellátottjai számára az egészségügyi intézményekbe történő eljutást, továbbá az intézmény által szervezett szabadidős programokra való szállítást. A szállítás az intézmény akadálymentesített gépjárművével történik és igény esetén kísérő segítőt biztosítunk. A szállítás térítésmentes.
  • szabadidő: Célunk intézményünkellátottjai számára az általánosan fellelhető szabadidős programokban való részvétel segítése. Az ellátottak által szervezett belső és külső programok lebonyolításának segítése és ezeken való részvételre a többi ellátott motiválása. Támogatjuk az ellátottak által javasolt programok szervezését és segítjük azok megvalósítását.

Programjaink többsége intézményen belüli elfoglaltságot jelent ellátottjaink számára. A csoportok általában kisebb létszámúak és heti rendszerességgel működnek. Hétfőtől péntekig, minden nap kínálunk valamiféle tevékenységet. A külső programjaink többsége színházi program, kiállítás megtekintése, vagy koncertek látogatása. A külső programokra tömegközlekedéssel, vagy az intézmény gépjárművével tudunk eljutni. Foglalkozásainkat / énekkar, angol, főzés, alkotó/ önkéntes (önkéntes szerződéssel), szakmailag felkészült segítők vezetik. Az ő segítségük mellett a szervezési, lebonyolítási munkákba bevonjuk az ellátottakat is / plakátkészítés, Facebook csoport aktualizálása, programjaink népszerűsítése, internetes programfigyelő stb./. 

Facebook