Jelentkezés

Intézményünk rehabilitációs bentlakásos otthonát azon 14. életévét már betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért mozgássérült emberek vehetik igénybe, akiknek társadalmi re/integrációja érdekében rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére van szükségük, de arra lakóhelyük, illetve a helyi szolgáltatási rendszer adottságai miatt nincs módjuk. Az 1993. évi III. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról kimondja, hogy „Fogyatékosok rehabilitációs intézménye azoknak az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, képzése és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak intézményi keretek között valósítható meg” (74. § (1)).

A MEREK határozatlan idejű ápoló-gondozó (tartós) intézményi ellátását minden súlyos fokban mozgássérült ember igényelheti.

 Szvt. 67. § (1) Az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az ápolást, gondozást nyújtó intézményben kell gondoskodni, feltéve, hogy ellátásuk más módon nem oldható meg. 

 Sztv. 69. § (1) A fogyatékos személyek otthonába az a fogyatékos személy vehető fel, akinek oktatására, képzésére, foglalkoztatására, valamint gondozására csak intézményi keretek között van lehetőség.

 A jelentkező

keresheti meg Intézményünket. Az igazgatóhoz címzett írásbeli kérelem alapján várólistára kerül. Az Intézmény külön várólistát tart fent a rehabilitációs otthon és az ápoló-gondozó otthon tekintetében.

A Kérelemben szerepelnie kell:

  • telefonos elérhetőség és
  • postai cím,

melyre kiküldjük a jogszabályok által előírt „Kérelem nyomtatványt”, ezt kitöltve, jövedelemigazolásokkal együtt vissza kell küldenie intézményünknek. E dokumentumok beküldése feltétele a felvételi eljárás elindításának.

Az iratok beérkezése után értesítjük az előgondozás, ill. rehabilitációs konzultáció időpontjáról.
A helyszíni előgondozás során a kérelmezőt lakóhelyén keresik fel munkatársaink. Tájékozódnak életkörülményeiről, motivációiról, mozgásállapotáról, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása és annak megállapítása érdekében, hogy az  intézmény alkalmas-e a jelentkező fogadására. Előgondozás esetén kérjük, ennek feltételeit munkatársaink számára biztosítani. Intézményünk országos hatáskörű, ezért csak szakmailag indokolt esetben tudnak munkatársaink helyszíni előgondozásra kimenni.

A rehabilitációs konzultáció az Intézményben történik. A konzultáció célja a jelentkező mozgás és egészségi állapotának, rehabilitációval kapcsolatos igényeinek és szükségleteinek felmérése, valamint a felvételről való döntés meghozatalához szükséges ismeretek és információk összegyűjtése. A rehabilitációs konzultáción való megjelenés hiányában a felvételi kérelmet nem áll módunkban érdemben elbírálni.

Az előgondozást és rehabilitációs konzultációt végző munkatársak szakvéleményt készítenek, és részt vesznek az igazgatói döntés előkészítésében, javaslatot tesznek a jelentkező felvételére, illetve a kérelem elutasítására vonatkozóan.
Ezt követően a kérelmezőt írásban értesítjük a döntésről. Felvétel esetén - amennyiben van szabad férőhely az Intézményben -, a beköltözés várható időpontjáról is tájékoztatjuk.

A felvételi kérelem pozitív elbírálása esetén a jelentkező - a beköltözés előtt, előre egyeztetett időpontban - felvételi konzultáción (II. előgondozás) köteles megjelenni az Intézményben. A konzultáció során tájékoztatást kap a személyi térítési díj összegéről, a beköltözéshez szükséges feltételekről, az Intézmény Házirendjéről, valamint aláírja a beköltözés feltételeit tartalmazó nyilatkozatokat és megállapodást. Továbbá iratai alapján nyilvántartásba vesszük az ellátás biztosításához szükséges adatait, körbevezetjük az intézményben, és egyeztetjük a beköltözéssel kapcsolatos teendőket.

 Térítési díjak

A személyi térítési díj megállapítása, valamint az arról való értesítés a beköltözést megelőző 30 napon belül történik meg. A szolgáltatásokért fizetendő személyi térítési díj megállapítása és az arról való értesítés átvétele feltétele az intézménybe való beköltözésnek. A személyi térítési díj kiszámítása a vonatkozó jogszabályok szerint történik. A személyi térítési díj a mindenkori intézményi térítési díj valamint a kliens jövedelmének figyelembe vételével kerül kiszámításra azzal, hogy a személyi térítési díj összege nem haladhatja meg a mindenkori intézményi térítési díj összegét.

A személyi térítési díj megállapításhoz szükséges az intézménybe való felvételi kérelem mellékletét képező jövedelemnyilatkozat, valamint az abban foglalt adatok hivatalos dokumentumokkal való igazolása. Ennek hiányában a térítési díj megállapítása nem lehetséges, és az intézménybe való beköltözés kizárt.

 Az intézményi térítési díj összege 2016. április 01-től:   

Ellátási forma

Térítési díj összege

Ft/fő/hó

Ft/fő/nap

Fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona étkezéssel

70.200

2.320

Fogyatékos személyek ápoló- gondozó otthona étkezés nélkül

62.700

2.090

Fogyatékos személyek rehabilitációs otthona étkezéssel

40.200

1.340

Fogyatékos személyek rehabilitációs otthona étkezés nélkül

32.700

1.090

 

 

Facebook